• Dr. med.
  • Amel Mathiron Brahim
  • WATCH Vorstand (Secretary), EECC Question Writer (2024-)
  •   
  • Hôpital cantonal de Fribourg HFR
  • Médecin adjounte Service de Cardiologie
  • amel.brahim@h-fr.ch